Huisregels 

Omnisport Apeldoorn is ten tijde van het NK Baanwielrennen alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of accreditatie.

1. De accommodatie is uiterlijk 1 uur voor aanvang wedstrijd geopend voor publiek.

2. Eigen consumpties meenemen zijn niet toegestaan. Er zijn horecagelegenheden in het pand waar drink- en etenswaren te verkrijgen zijn. Bij de entree zal een tassencontrole plaats vinden. Met uitzondering van een klein flesje water (500ml) of klein snoepgoed.

3. Drugs, wapens en vuurwerk zijn absoluut verboden.

4. Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.

5. Flyeren en collecteren is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.

6. De beveiliging heeft het recht om fouilleringen en of visitatie uit te voeren. Indien u hier geen medewerking aan verleent, wordt u de toegang geweigerd.

7. Het gehele gebouw is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten op de daarvoor aangewezen locaties. E-sigaretten en andere vormen van rookwaar waarbij dampen ontstaan zijn tevens niet toegestaan.

8. U dient te allen tijde instructies van de veiligheidsdiensten en/of personeel van Omnisport Apeldoorn op te volgen.

9. Het is niet toegestaan over de reling van de wielerbaan heen te hangen, ook jassen e.d. mogen nooit over de reling heen gehangen worden.

10. Betreding van de wielerbaan door onbevoegden is niet toegestaan.

11. Omnisport Apeldoorn/organisatie kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van de locatie, de activiteiten en personen die zich in of rondom de locatie begeven. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.

12. Het meebrengen van (digitale) foto- en videoapparatuur wordt toegestaan op het terrein en/of in het pand mits het niet voor commerciële doeleinden gebruikt wordt. Bij constatering van onrechtmatig commercieel gebruik van deze apparatuur wordt u verwijderd van ons terrein en/of het pand en zal dit gerapporteerd worden aan De Organisatie en de KNWU. Eventuele vervolgstappen zullen door deze partijen genomen worden.

13. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico.

14. Omnisport Apeldoorn en Organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voor zover onderstaand als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Omnisport Apeldoorn en Organisatie.

15. Omnisport Apeldoorn en organisatie zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

16. Voor zover Omnisport Apeldoorn en Organisatie geen beroep toekomt op vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Omnisport Apeldoorn ten hoogte aansprakelijk voor hetgeen in de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

17. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de beveiliging/Omnisport over de mogelijk te nemen maatregelen